Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu LadyC.pl

 (obowiązuje od 25.05.2020 do odwołania)

 

 • §1

LadyC.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, którą reprezentuje Kamila Mielczarek-Jajszczyk. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie LadyC.pl

 

 • §2

LadyC.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać biżuterię oraz akcesoria i podarunki. 

 

 • §3
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności, w zależności od dostępnych możliwości:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep LadyC.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Dokonywanie zakupów w sklepie LadyC.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 6. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 7. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 • §4
 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (LadyC.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktu i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” i sklepu LadyC.pl
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Po złożeniu Zamówienia, należy je opłacić na podane konto bankowe w ciągu 7 dni. Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane.
 11. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 12. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.
 13. W przypadku niedostarczenia przesyłki do klienta (przez zewnętrzną firmę kurierską lub pocztową), sklep LadyC.pl zobowiązuje się do ponownego nadania przesyłki w ciągu 21 dni od daty nadania lub zwrotu opłaty. Jednocześnie składana jest reklamacja do dostawcy w związku z niedopełnieniem zobowiązania dostarczenia towaru. 
 14. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego z właścicielką sklepu Kamilą Mielczarek-Jajszczyk (kontakt przez e-mail: ladycreatrix@gmail.com lub sklep@ladyc.pl)
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia: paragonu lub faktury VAT

 

 • §5
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej ze sklepem LadyC.pl . Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny”.
  1. Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221kodeksu cywilnego).
  2. Jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zawarł firma/przedsiębiorca, to niestety przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie nie przysługuje.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres:

Kamila Mielczarek-Jajszczyk, ul.  Jasna 6/2 05-800 Pruszków

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu razem z zakupionymi produktami na adres podany powyżej
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a LadyC.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 3. Aby dokonać zwrotu:
 4. Wejdź się na stronę Lady.pl
 5. Przejdź do sekcji " Pomoc" i wybierz " Zwrot towaru"' na dole strony LadyC.pl
 6. Wypełnij formularz zwrotu. 
 7. W przypadku produktu, czy usługi wykonanej na indywidualne zamówienie zamawiającego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem nie obowiązuje:
  1. „Art. 38: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…) 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

 • §6
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu lub poprawy zamówionego towaru. W takim przypadku należy najpierw skontaktować się z właścicielką sklepu LadyC.pl poprzez formularz kontaktowy lub na podany adres mailowy, aby uzgodnić szczegóły dotyczące Zamówienia i niezgodności z Zamówieniem.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zamawiający zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru w bezpiecznie zapakowanej przesyłce (za wyjątkiem uzgodnień indywidualnych ze sklepem, które nie będą wymagały odesłania towaru). Zamawiającemu wysyłany jest nowy lub poprawiony produkt w miejsce niezgodnego z zamówieniem. Jeśli nie ma takiej możliwości, następuje zwrot uzgodnionej kwoty na wybrany rachunek bankowy.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek sklepu LadyC.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, LadyC.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi LadyC.pl
 6. Sklep LadyC.pl nie ponosi odpowiedzialności za uczulenia jakie mogą wywołać artykuły sprzedawane, szczególnie w sytuacji braku wiedzy o stanie zdrowia zamawiającego.

 

 

 • §7
 1. Sklep LadyC.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep LadyC.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres sklep@ladyc.pl lub ladycreatrix@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep LadyC.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 • §8
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ladyc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem: http://ladyc.pl/polityka-prywatnosci

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl