Regulamin promocji "10% taniej na urodziny bloga"

Regulamin Promocji „10% taniej na urodziny bloga”
z dn. 23.05.2022r.


1. Organizatorem promocji „10% taniej na urodziny bloga” (zwan
ą dalej Promocją), jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, 00-503, ul. Żurawia 6/12/766
NIP: 5213641211, reprezentowana przez Kamil
ę Mielczarek-Jajszczyk (dalej: Organizator).

2. Promocja obowi
ązuje od 23.05.2022r do 29.05.2022r.

3. W ramach Promocji, w czasie jej trwania, uczestnicy mog
ą skorzystać ze zniżki 10% na wszystkie produkty dostępne na stronie LadyC.pl . Rabat naliczany jest automatycznie z zaokrągleniem do części dziesiętnej grosza.

 

4. Promocja nie obejmuje kosztów przesyłki.

5. Promocja dotycz
ą zakupów na stronie LadyC.pl, które zostaną zaksięgowane na koncie bankowym sklepy LadyC.pl najpóźniej do 30.05.2022r.

a. w przypadku nieopłacenia zamówienia do 30.05.2022r. włącznie, Organizator ma prawo do anulowania zamówienia lub anulowania rabatu za zamówienie

6. Udzia
ł w Promocji jest równoznaczny z akceptacją jej zasad.

7. Wszelkie reklamacje dotycz
ące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą
zg
łaszać na piśmie, listem poleconym na adres ul. Jasna 6/2 05-800 Pruszków, lub mailowo na
adres sklep@ladyc.pl w trakcie trwania promocji. W pozosta
łym zakresie
zastosowanie maj
ą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika
b
ędzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej
za
łatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, reklamacj
ę uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w
wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zosta
ły
uwzgl
ędnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem
powszechnym.

9. Tre
ść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie
internetowej www.LadyC.pl

10. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si
ę odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania
Promocji, z zastrze
żeniem, że uprawnienia nabyte przez uczestników przed
dokonaniem zmiany b
ędą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym
regulaminie b
ędą obowiązywały na stronie www.Lady.pl od dnia ich ogłoszenia.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl